Logo

D?ch V?

UNIQ cung c?p các d?ch v?:

 • Qu?n lư và b?o tŕ h? th?ng m?ng vi?n thông
 • Thi?t k? vi?n thông
 • Qu?n lư d? án
 • Gia công

Chi ti?t>>

Công ngh? GPR

 • GPR Technology
 • GPR Technology
 • GPR Technology
 • GPR Technology
 • GPR Technology

S? truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
PDF. In Email

Gia công - "Xây d?ng ??i ng? k? thu?t chuyên môn hóa"

 

M?t khi b?n ?ă quy?t ??nh ch?n Vi?t Nam ?? thành l?p công ty gia công công ngh? cao, th́ b?n nên t́m hi?u gia công t?i Vi?t Nam s? ?em l?i nh?ng thu?n l?i và nh?ng b?t l?i ǵ cho b?n, và m?t ?i?u không th? thi?u n?a ?ó là b?n c?ng c?n có s? hi?u bi?t sâu s?c nghành công nghi?p này t?i Vi?t Nam c?ng nh? v?n hóa kinh doanh và tâm lư con ng??i Vi?t Nam.

V?i UNIQ Global, chúng tôi th?u hi?u ???c nh?ng ph?c t?p trong ngành gia công công ngh? cao, Bên c?nh nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c xây d?ng ngu?n nhân l?c k? thu?t t?i Vi?t Nam chúng tôi ?ă ?úc k?t ???c nh?ng kinh nghi?m th?c t?, có ???c nh?ng cái nh́n sâu xa, sát th?c v? nh?ng v?n ?? và r?i ro trong ngành gia công k? thu?t cao t?i Vi?t Nam.

Chúng tôi là m?t công ty ??n t? B?c M?, luôn tuân th? theo nguyên t?c kinh doanh là c?i m? và tr?c ti?p, luôn tôn tr?ng quy?n s? h?u trí tu?. Chúng tôi rèn luy?n và áp d?ng v?n hóa làm vi?c này vào ho?t ??ng hàng ngày trong n?i b?. V́ v?y khi h?p tác v?i chúng tôi b?n bi?t chính xác b?n ?ang làm ǵ và s? ?i ??n ?âu. Chúng tôi t? tin và s??n sa?ng chia s? v?i khách hàng nh?ng r?i ro trong vi?c xây d?ng kinh doanh t?i Vi?t Nam.

UNIQ Global có th? giúp b?n v? lao ??ng chuyên sâu các công tŕnh khác ?̣i h?i k? n?ng k? thu?t riêng bi?t nh? s? hóa, ?? h?a, x? lư d? li?u, kinh doanh, v.v. Chúng tôi s? giúp b?n xây d?ng ???c ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p c?a chính công ty b?n trong các l?nh v?c nh?:

 • Xây d?ng giao di?n ?? h?a và CAD (m?ch tích h?p, m?ng, vi?n thông, hi?u ?ng ??ng)
 • Qu?n lư và ki?m tra ch?t l??ng ph?n m?m Chi ti?t>>
 • Thi?t k? h? th?ng x? lư thông tin và b?o tŕ c? s? d? li?u (chuy?n ??i d? li?u, nh?p li?u)

 

Tr? l?i D?ch v?>>