Logo

D?ch V?

UNIQ cung c?p các d?ch v?:

  • Qu?n lư và b?o tŕ h? th?ng m?ng vi?n thông
  • Thi?t k? vi?n thông
  • Qu?n lư d? án
  • Gia công

Chi ti?t>>

Công ngh? GPR

  • GPR Technology
  • GPR Technology
  • GPR Technology
  • GPR Technology
  • GPR Technology

S? truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
PDF. In Email

Công ty

B?t ngu?n t? Greely group ? Ottawa, Cana?a. UNIQ Global ???c thành l?p t?i TP H? Chí Minh, Vi?t Nam t? n?m 2005 nh? là m?t công ty t? v?n chuyên cung c?p các d?ch v? trong l?nh v?c c? s? h? t?ng m?ng ng?m.

UNIQ Global t?p trung vào các nhu c?u c?a vi?n thông và cáp, ti?n ích công c?ng, ?ô th? và s? phát tri?n c?a b?t ??ng s?n. Chúng tôi có các chuyên gia có chuyên môn sâu r?ng trong phát tri?n m?ng l??i ng?m, t? m?c chi?n l??c, t? duy k? thu?t ??n qu?n lư d? án, ?ào t?o ?? hoàn thành m?ng l??i vi?n thông h? tr? ph?c v? cho ngành công nghi?p.

Xin hăy liên h? v?i chúng tôi ?? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v?.

S? m?nh

S? m?nh c?a UNIQ Global là bi?n công ngh? & tri th?c thành l?i th? cho khách hàng c?a ḿnh. Chúng tôi cung c?p cho ??i tác nh?ng d?ch v? và gi?i pháp hoàn h?o & tiên ti?n v?i ch?t l??ng & hi?u qu? kinh t? cao.

Xem m?c Nguyên t?cCh?t l??ng

Nhân s?

Chúng tôi tin r?ng ch?t l??ng b?t ??u b?ng vi?c tuy?n d?ng nh?ng cá nhân gi?i nh?t và không ng?ng t?o ?i?u ki?n cho h? trau d?i k? n?ng trong quá tŕnh làm vi?c. Chính v́ v?y, chúng tôi liên t?c t? ch?c các khóa ?ào t?o và nghiên c?u nh?m phát tri?n chuyên môn cho nhân viên. Chúng tôi luôn khuy?n khích và h? tr? m?t môi tr??ng làm vi?c tiên ti?n giàu tính ch? ??ng n?i mà m?i thành viên có quy?n s? h?u c?ng nh? có trách nhi?m ??i v?i s? l?n m?nh và phát tri?n c?a công ty. Cùng v?i nhau chúng tôi t?o nên m?t l?c l??ng lao ??ng tích c?c và luôn t?n tâm làm t?t công vi?c cho khách hàng.

Xem m?c Tuy?n d?ng ?? t́m ki?m nh?ng c? h?i làm vi?c t?i UNIQ Global.